Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü

ADMD Avukatlık Bürosu
Ali Yurtsever        

Giriş

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ('Kanun'), sermaye şirketleri açısından bir çok yeni düzenleme ve yükümlülükler getirmektedir.

 İşbu yeni yükümlülüklerden önemli bir tanesi de internet sitesi açma yükümlülüğüne ilişkindir. Bu kapsamda ve Kanunun 1524. maddesi uyarınca, denetime tabi olan sermaye şirketlerinin internet sitesi açmaları ve açtıkları bu internet sitelerinde ilgili mevzuatta belirtilen bir takım bilgileri yayınlamaları zorunlu hale getirilmiştir. 

İnternet Sitesi Açmak İle Yükümlü Olan Sermaye Şirketleri

 a.      Genel Olarak

 Kanunun 1524. maddesi uyarınca, aynı Kanunun 397. maddesinin 4. fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketlerinin internet sitesi açması zorunlu hale getirilmiştir. Dolayısıyla, hangi sermaye şirketlerinin internet sitesi açmak ile yükümlü olacağının belirlenebilmesi için, öncelikle hangi sermaye şirketlerinin denetime tabi olduğunu belirlenmesi gerekecektir.

 Bu kapsamda denetime tabi olacak olan sermaye şirketleri Kanunun 397. maddesi ile hükme bağlanmıştır. Her ne kadar 397. madde sadece anonim şirketler (A.Ş.'ler) ve şirketler toplulukları için denetimi düzenlese de, Kanunun 635. maddesi, aynı hükümlerin limitet şirketler (Ltd.'ler) için de uygulanacağını hükme bağlamıştır.

 397. maddenin 4. fıkrası ise bağımsız denetime tabi olacak sermaye şirketlerini belirlemektedir. İşbu hüküm kapsamında, bağımsız denetime tabi olacak sermaye şirketlerinin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmesi hükme bağlanmıştır.

b.      Bağımsız Denetime Tabi Olan Sermaye Şirketleri

23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca (i) aktif toplamı yüz-elli-milyon ve üstü Türk Lirası, (ii) yıllık net satış hasılatı iki-yüz-milyon ve üstü Türk Lirası, (iii) çalışan sayısı beş yüz olan şeklinde belirlenen üç (3) kriterden en az ikisini (2) sağlayan sermaye şirketleri bağımsız denetime tabi olacaktır. Dolayısıyla, anılan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, yukarıda belirtilen kriterlerden en az ikisini (2) sağlayan sermaye şirketlerinin internet sitesi açması zorunlu kılınmıştır.

c.       6455 Sayılı Kanun Kapsamında Denetime Tabi Olan Sermaye Şirketleri

11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 28 Mart 2013 tarihli ve 6455 numaralı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ticaret Kanunun 397. maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

 Yapılan işbu değişiklikler ile, Bakanlar Kurulu tarafından yukarıdaki şartlar uyarınca belirlenen bağımsız denetime tabi şirketler dışında kalan sermaye şirketleri de denetime tabi kılınmış ve işbu denetimin esas ve usullerinin yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır. Ancak anılan yönetmelik 2013 yılı sonu itibarı ile henüz çıkarılmamıştır. Bununla birlikte yeni düzenleme ile denetime tabi kılınan şirketlerin internet sitesi açma yükümlülüğüne tabi olup olmayacakları da henüz kesinlik kazanmamıştır.

 Dolayısıyla ve 2013 yılı ile sınırlı olmak üzere, yeni düzenleme ile denetime tabi kılınan şirketlerin internet sitesi açma yükümlülüğüne tabi olmayacağı sonucuna varmak mümkündür. Zira, Kanunun 1524. maddesinin 1. fıkrası, sadece 397. maddenin 4. fıkrası kapsamında bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri için internet sitesi açma zorunluluğu öngörmektedir.

İnternet Sitesinde Yayımlaması Zorunlu Olan İçerik

 Hangi şirketlerin internet sitesi açma yükümlülüğü kapsamında bulunduğu henüz tartışmalı olmakla birlikte, bu sitelerin içeriğine ilişkin olarak 31 Mayıs 2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazetede; "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

 İşbu Yönetmelik uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524. maddesinin birinci fıkrası kapsamında internet sitesi açılması ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirket tarafından kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. İşbu yönetmelik 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 Bu doğrultuda şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi, MTHS olarak anılan hizmet sağlayıcılardan alınabilecek hizmetler suretiyle ifa edebilecekleri belirtilmiştir [MTHS / Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı: Türk Ticaret Kanunun 1524.  maddesi ve Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer hizmet faaliyetleri yürütmek üzere yetkilendirilmiş özel hukuk tüzel kişilerini ifade etmektedir]. Oluşturulan internet sitesi şirketlerin MERSİS (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) numarası altında tescil edilir.

 Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca, internet sitesinin açılması ile birlikte aşağıdaki içeriklerin internet sitesinde sürekli olarak yayımlanması gerekmektedir:

  1.  Şirketin MERSİS numarası,
  2. Ticaret unvanı,
  3. Şirket merkezi,
  4. Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,
  5. Müdürlerin adı,
  6. Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi

 Yukarıda sayılan içeriklerde herhangi bir değişiklik olması haklinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanacaktır.

 Şirketler tarafından sürekli olarak yayımlanması gereken içeriklerin yanı sıra, en az altı (6) aylık süre için yayımlanması gereken içerikler de yine aynı yönetmeliğin 6. maddesinin 3. paragrafında belirtilmektedir. İşbu madde kapsamında, ve bunlarla sınırlı olmamak üzere: Kanunun 149. maddesi kapsamında birleşmeye katılan şirketlerin otuz (30) gün öncesinden genel kurul onayına sunması gereken bilge ve belgelerin; Kanunun 171. maddesi kapsamında bölünmeye katılan şirketlerin incelemeye hazır olarak tutması gereken belgelerin; fesih davası açıldığını belirtir Ticaret Sicil Gazetelerinin; kesinleşmiş fesih kararının yayınladığı Ticaret Sicil Gazetelerinin; genel kurul toplantı çağrı ilanlarının; şirket genel kurul toplantı tutanaklarının; şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarının, şirke sermaye artırım ve/veya azaltılmasına ilişkin genel kurul kararlarının ve;  yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararlarının  altı (6) ay süre ile şirket internet sitelerinde yayınlanması gerekmektedir. 

İnternet Sitelerinin Açılması ve Zorunlu İçeriklerin Yayımlanması İçin Son Tarih

 İnternet sitesi açma zorunluluğu Kanunun 1524. maddesinde düzenlenmektedir. Kanunun 1534. maddesi uyarınca, işbu 1524. maddenin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir (1) yıl sonra yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 1 Temmuz 2012 olduğundan, işbu maddenin yürürlüğe giriş tarihi de 1 Temmuz 2013 olarak belirlenmiştir.

Ancak Kanunun Geçici 8. maddesi uyarınca, internet sitelerinin açılması ve ilgili içeriğin yayınlanması için üç (3) aylık bir ek süre tanınmıştır. Dolayısıyla, sermaye şirketlerinin internet sitesi açması ve ilgili içeriklerin yayımlanması için son tarih 1 Ekim 2013 olarak belirlenmiştir.

 Yeni kurulacak olan ve Kanunun 397. maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi olacak olan sermaye şirketleri ise, Kanunun 1524. maddesi uyarınca, kuruluşlarının ilgili ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç (3) ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

Kanunda Belirtilen Sürede İnternet Sitesi Açılmamasının Sonucu

 Yukarıda da belirtildiği üzere, halen faaliyet gösteren ve bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerin 1 Ekim 2013 tarihine kadar internet sitesi açması ve ilgili içeriklerin işbu internet sitelerinde yayımlanması gerekmektedir. İşbu süre, yeni kurulacak olan şirketler için ise, kuruluş tescil tarihinden itibaren üç (3) aydır.

 Kanunun 562. maddesine göre; sermaye şirketlerinin internet sitelerinin kanun ile belirlenen son tarihe kadar açmayan ve/veya Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı davranarak internet sitelerinde ilgili bilgileri yayınlamayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz (100) günden üç (300) yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır. Ayrıca, internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan kişiler de yüz (100) güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 52. maddesi uyarınca, 2013 yılı için adli para cezaları ise mahkemelerce günlük 20 TL ile 100 TL arasında belirlenebilmektedir.

Publications